RODZINY ZAPRZYJAŹNIONE - POW Piekarska

Title
Przejdź do treści
Nasze placówki korzystają z pomocy rodzin zaprzyjaźnionych.
 
Taka rodzina daje szanse dziecku na doświadczenie namiastki rodzinnej atmosfery i domowego ciepła.
Może stać się dla niego wzorem,
z którego będzie czerpać w życiu dorosłym.

Rodzina zaprzyjaźniona urlopując dziecko na weekendy
i święta buduje z nim bliskie relacje,
nie stwarzając jednak nadziei na adopcję.
Współpracując z wychowawcami, wspiera dziecko
i uczy wiary we własne siły.

Rodziną zaprzyjaźniona mogą stać się osoby,
które zgłoszą się do placówki i podejmą współpracę, jednocześnie przechodząc odpowiednią procedurę.

Pełnienie funkcji rodziny zaprzyjaźnionej może zostać powierzone osobie która:
  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz  władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu  egzekucyjnego;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dzieckiem, co zostanie stwierdzone przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie przeprowadzonego wywiadu.

Zapraszamy do współpracy!

W związku z wejściem w życie w dniu 01.10.2017 roku  ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym nasze Placówki zobowiązane są, przed nawiązaniem współpracy z rodziną zaprzyjaźnioną, uzyskać  informację, czy dane kandydatów są umieszczone  w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z tzw. dostępem ograniczonym.
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze św. Ludwiki
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

Wróć do spisu treści