słonko

"Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili "

  • Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze św. Ludwiki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krakowie, ul. Piekarska 4, są niepubliczną, katolicką jednostką organizacyjną, działającą na podstawie następujących aktów prawnych:

   Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. Z 2013 poz. 135 z późn. zm.)

   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720)
  • Umowy zlecenia zadania zawarte pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincją Krakowską
 • W skład Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych św. Ludwiki wchodzą trzy placówki typu socjalizacyjnego:

  • Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dwójka”, ul. Piekarska 2a, 31-067 Kraków dla 12 osób.
  • Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Czwórka”, ul. Piekarska 4, 31-067 Kraków dla 10 osób
  • Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Szóstka”, ul. Piekarska 6, 31-067 Kraków dla 10 osób.

Organem prowadzącym Centrum jest Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Krakowska.

Nasze cele:

Placówki podejmują działania zgodnie z Planem Pomocy Dziecku zmierzających do powrotu dziecka do rodziny, bądź do umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej albo jego usamodzielnienia, a w szczególności:

  • Zapewnienie dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców, całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych do czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego usamodzielnienia;
  • Zapewnienie wychowankom atmosfery na wzór rodzinnej i warunków rozwoju opartych na wartościach i zasadach personalizmu chrześcijańskiego;
  • Realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny Planu Pomocy Dziecku;
  • Podejmowanie działań mających na celu doprowadzenie do powrotu dziecka do rodziny, bądź do umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej, albo jego usamodzielnienia;
  • Zapewnienie dzieciom kształcenia oraz możliwości wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych, a także tworzenie warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju, oraz wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci;
  • Zapewnienie możliwości korzystania z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych;
  • Umożliwienie dzieciom regularnego, osobistego i bezpośredniego kontaktu z rodzicami i opiekunami prawnymi oraz innymi osobami bliskimi, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał lub ograniczył ich prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem;
  • Przygotowywanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w życiu;
  • Objęcie dziecka działaniami profilaktycznymi i terapeutycznymi.
Wspólne gotowanie