Nasze cele - POW Piekarska

Title
Przejdź do treści
Nasze cele:
Placówki podejmują działania zgodnie z Planem Pomocy Dziecku zmierzających do powrotu dziecka do rodziny, bądź do umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej albo jego usamodzielnienia, a w szczególności:

  • Zapewnienie dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców, całodobowej opieki  i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych do czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego usamodzielnienia;
  • Zapewnienie wychowankom atmosfery na wzór rodzinnej i warunków rozwoju opartych na wartościach i zasadach personalizmu chrześcijańskiego;
  • Realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny Planu Pomocy Dziecku;
  • Podejmowanie działań mających na celu doprowadzenie do powrotu dziecka do rodziny, bądź do umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej, albo jego usamodzielnienia;
  • Zapewnienie dzieciom kształcenia oraz możliwości wyrównywania opóźnień rozwojowych oraz szkolnych, a także tworzenie warunków do fizycznego,  psychicznego i poznawczego rozwoju, wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci;
  • Zapewnienie możliwości korzystania z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych;
  • Umożliwienie dzieciom regularnego, osobistego i bezpośredniego kontaktu z rodzicami i opiekunami prawnymi oraz innymi osobami bliskimi, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał lub ograniczył ich prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem;
  • Przygotowywanie dzieci do podejmowania  odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w życiu;
  • Objęcie dziecka działaniami profilaktycznymi  i terapeutycznymi.
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze św. Ludwiki
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

Wróć do spisu treści